Prospective Students

MA in Translation Studies (PAC Code: DC615)

 

Fact File

Duration: 1 year full-time
Contact: Dr Eithne O'Connell
Fee informationClick Here
Indicative Timetable(Weeks 1-12)

Degree Information:

N.D.P./E.U. Structural Funds Logos

EMT logo

 • The MA in Translation Studies /MA i Staidéar an Aistriúcháin programme provides advanced linguistic and technical training, leading to a postgraduate qualification in Translation Studies
 • DCU is the only Irish university offering a comprehensive postgraduate programme in Translation Studies, with a wide range of modules in Translation Technology, Audiovisual Translation, Translation as a Profession and Translation Practice in European and Asian languages as well as Irish
 • The MA in Translation Studies at DCU is a member of the European Masters in Translation (EMT) Network. This has established the MA programme as one of the most prestigious in Europe. DCU is the only Universiy on the island of Ireland to host programmes admitted to the EMT
 • The fees payable in September 2016 will be €6,750 for EU citizens and €13,700 for non-EU citizens

Irish on the MA i Staidéar an Aistriúcháin / MA in Translation Studies DC615 at DCU in 2016

Irish on its own or with another language

Irish can be studied on the MTS as a single language or in combination with one of the other languages offered.

Irish language scholarships

DCU will award three scholarships €3,000 to applicants studying Irish in 2016, based on the quality of MTS applications received. No further action is required. Successful candidates will be notified in August 2016.

Teastas Eorpach Gaeilge (TEG) B2 Irish entry requirement

Under the new HEA/DAHG Ardscileanna Initiative, all postgraduate candidates wishing to study Irish translation at designated centres around the country are now required to sit the TEG B2 exam before being accepted onto programmes. The relevant information is available on the website http://www.teg.ie/maidir-le-scr%C3%BAduithe/teg-riachtanais-ollscoile-.483.html. The next TEG B2 exam will be held in Dublin on 16 July 2016 and the deadline for enrolling is 4 July 2016. This exam is the ideal one to take because the DCU closing date for MTS is 31 July 2016, although it may be extended. The final TEG B2 exam of 2016 will be held on 20 August 2016 and the deadline is 10 August 2016.

DCU will reimburse the TEG cost in full in 2016, provided applicants pass the exam and then come on board the MTS programme to study Irish translation.

Those who fail to take the TEG B2 exam in time and are accepted onto the MTS are required to sit the TEG exam at the first available opportunity thereafter. Students of Irish will be required to pass TEG C1 before completing their studies in 2017.

Please Click here to view our online video: https://youtu.be/ayVhKNpscNM

Aims and Objectives:

 • To develop a range of professional and linguistic skills appropriate to the translation profession
 • To provide practical training in the translation of a range of specialised texts
 • To equip students with the technological tools and skills required in the profession
 • To introduce students to contemporary theoretical issues in Translation Studies.

Aidhmeanna agus Spriocanna

 • Raon scileanna gairmiúla agus teangeolaíocha a bhainean le gairm an aistritheora a fhorbairt
 • Oiliúint phraiticiúil a chur ar fáil maidir le réimse saintéacsanna a aistriú
 • Na huirlisí agus na scileanna teicneolaíocha atá riachtanachi ngairm an aistritheora a chur ar fáil do mhic léinn
 • Buneolas a thabhairt d'iarratasóirí mar gheall ar cheisteanna teoiriciúla reatha i Léann an Aistriúcháin

Recognition of Prior Learning

The recognition of prior learning (RPL) is an inherent part of DCU's policy in relation to access or opportunity. DCU's Policy on RPL is available at: http://www.dcu.ie/staff/pdf/Policy-on-the-Recognition-of-Prior-Learning.pdf

The following RPeL (Recognition of Prior experiential Learning) policy applies to the MA in Translation Studies.

Applicants who do not meet our entry requirements of a second class honours degree in one or two languages must provide evidence that they have gained significant work experience in translation or a related field (localisation, journalism, etc.), and that they have extensive knowledge of their chosen source and target language and cultures.

Applicants must provide evidence that they have achieved level C1 or above on the Common European Framework of Reference for Languages for their chosen language.

Aitheantas Réamhfhoghlama (AR)

Dlúthchuid de pholasaí DCU maidir le deiseanna rochtana is ea an tAitheantas Réamhfhoghlama. Tá polasaí AR DCU ar fáil ag http://www.dcu.ie/staff/pdf/Policy-on-the-Recognition-of-Prior-Learning.pdf.

Baineann an polasaí AR (Aitheantas Réamhfhoghlama) seo a leanas leis an MA i Staidéar an Aistriúcháin.

Mura mbaineann iarratasóirí riachtanais iontrála na hOllscoile amach (céim dara honóracha i gceann amháin nó i ndá cheann de theangacha), ní mór dóibh fianaise a sholáthar go bhfuil taithí oibre shuntasach acu i ngairm an aistriúcháin nó i réimse gaolmhar leis (logánú, iriseoireacht, etc.), agus go bhfuil eolas fairsing acu ar a rogha bunteanga agus sprioctheanga, mar aon leis an gcultúr a bhaineann leo.

Ní mór d'iarratasóirí fianaise a sholáthar go bhfuil Leibhéal C1 nó os a chionn sin ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha ina rogha teanga bainte amach acu.

Programme Structure:

The MA in Translation Studies is a one year, full-time taught programme delivered over two semesters. A research dissertation is completed over the summer months.

Translation practice modules are offered for French, German, Spanish, Japanese and Chinese to English and for English to Irish. Students can take translation modules in either one or two languages. Please note that students taking Irish may select a second language or focus solely on Irish.

Struchtúr an Chláir

Clár bliana lánaimseartha é an MA i Staidéar an Aistriúcháin a mhúintear thar dhá sheimeastar. Déantar tráchtas taighde a chur i gcrích i rith mhíonna an tsamhraidh.

Déantar móduil i gcleachtas an aistriúcháin a chur ar fáil sna teangacha seo a leanas: Fraincis, Gearmáinis, Spáinnis, Seapáinis agus Sínis (ar fad go Béarla) agus ó Bhéarla go Gaeilge. Is féidir le mic léinn modúil san aistriúchán a dhéanamh i dteanga amháin nó i ndá theanga. Má roghnaíonn mic léinn an Ghaeilge, is féidir leo í a dhéanamh ina haonar ar an gclár nó i gcuideachta an dara teanga.

View the subjects currently taught on this course (2016 - 2017)

Why DCU:

We are the only Irish university to offer a comprehensive postgraduate programme in Translation Studies

We work closely with professional bodies (e.g. ITIA), international organisations (e.g. EU) and the translation industry to deliver a programme that prepares graduates to work as translators

Our programme belongs to the prestigious European Masters in Translation (EMT) network

We provide an excellent research environment with internationally recognised scholars in the field attached to the well-established research centre, Centre for Translation and Textual Studies

Why should I choose DCU?

The MA in Translation Studies is a well-established programme that enjoys the benefits of being part of the European Masters in Translation (EMT) Network initiated by the European Commission designed to promote a quality brand of translator qualifications. Covering a number of European and Asian languages, the MA programme combines a firm grounding in the academic discipline of Translation Studies with a strong practical and professional dimension. Our students are recruited by high-profile European public institutions as well as private multinational organisations. Students are also able to pursue further study in the field through the internationally recognised Centre for Translation and Textual Studies (CTTS), DCU's University Designated Research Centre, which provides a stimulating research environment.

Cén fáth DCU?

Is í DCU an t-aon ollscoil in Éirinn a bhfuil clár iarchéime cuimsitheach i Léann an Aistriúcháin á thairiscint inti. Oibrímid go dlúth le comhlachais ghairmiúla (e.g. ITIA), eagraíochtaí idirnáisiúnta (e.g. an tAontas Eorpach) agus tionscal an aistriúcháin chun clár a sheachadadh ina n-ullmhaítear céimithe chun feidhmiú mar aistritheoirí. Baineann an clár s'againne leis an líonra gradamúil Líonra Mháistreachtaí Aistriúcháin na hEorpa (MAE). Cuirimid timpeallacht taighde den scoth chun cinn ina bhfuil teacht ar scoláirí a aithnítear go hidirnáisiúnta in earnáil an aistriúcháin agus a bhfuil baint acu leis an ionad seanbhunaithe An tIonad um Aistriúchán agus um Staidéar Téacsach.

Cén fáth a roghnóinn DCU?

Clár fadbhunaithe is ea an MA i Staidéar an Aistriúcháin a bhaineann buntáiste as an nasc atá aige le Líonra Mháistreachtaí Aistriúcháin na hEorpa (MAE) a bhunaigh an Comisiún Eorpach mar mheán le cineál ar leith cáilíochtaí aistritheora a chur chun cinn. Cuirtear bunús leathan i ndisciplín acadúil Léann an Aistriúcháin ar fáil sa chlár do mhic léinn mar aon le gné láidir phraiticiúil agus ghairmiúil i gcomhthéacs theangacha na hEorpa agus na hÁise. Institiúidí poiblí clúiteacha Eorpacha, mar aon le heagraíochtaí príobháideacha ilnáisiúnta a earcaíonn ár gcuid mac léinn. Is féidir le mic léinn taighde breise a dhéanamh sa réimse tríd an An tIonad um Aistriúchán agus um Staidéar Téacsach a athnítear go hidirnáisúnta agus atá ina Ionad Taighde Ainmnithe de chuid na hOllscoile. Cuirtear timpeallacht spreagúil taighde ar fáil ann.

Career Prospects:

 • Many graduates from the MA in Translation Studies become professional translators, working on a freelance basis for agencies or in the translation departments of large companies
 • Graduates may also be eligible for the competitive examinations leading to employment in the Translating Divisions of the Institutions of the European Union or other international organisations
 • For more information, please consult Interpreting and Translating for Europe and Translation Centre for the Bodies of the European Union
 • Some graduates follow careers in related fields such as publishing, broadcasting or IT where they may take up positions as technical writers, terminologists or lexicographers, subtitlers or software localisers
 • Others opt for careers in teaching, at secondary or tertiary level, or undertake research
 • Some graduates may wish to continue their studies to doctoral level at DCU or elsewhere. See Research in SALIS for more information on continuing research in the area of Translation Studies

Deiseanna Gairme

 • Feidhmíonn go leor céimithe de chuid an MA i Staidéar an Aistriúcháin mar aistritheoirí gairmiúla agus oibríonn siad ar bhonn saor-aistritheoirí ag gníomhaireachtaí nó i rannóga aistriúcháin mhórchomhlachtaí an domhain.
 • Is féidir go mbeadh céimithe incháilithe le cur isteach ar na scrúduithe iomaíocha ar slí isteach iad i Rannóga Aistriúcháin na nInstitiúidí Eorpacha nó in eagraíochtaí idirnáisiúnta eile.
 • Le teacht ar a thuilleadh eolais faoi dheiseanna den chineál sin, féach ar Interpreting and Translating for Europe agus Translation Centre for the Bodies of the European Union.
 • Téann céimithe áirithe dár gcuid le gairmeacha i réimsí gaolmhara, e.g. an iriseoireacht, an chraoltóireacht nó Teicneolaíocht na Faisnéise, mar a bhfeidhmíonn siad mar scríbhneoirí teicniúla, fotheidealóirí nó logánóirí bogearraí.
 • Roghnaíonn céimithe eile an mheánmhúinteoireacht, an teagasc ar an tríú leibhéal nó feidhmíonn siad mar thaigdeoirí.
 • Leanann cuid dár gcuid céimithe bóthar an léinn agus tugann siad faoi thaigdhe dochtuireachta in DCU nó in institiúidí eile. Féach Research in SALIS le teacht ar a thuilleadh eolais faoi dheiseanna den saghas sin i réimse Léann an Aistriucháin.

Entry Requirements:

 • Applications are invited from graduates normally with at least a Second Class Honours degree in any one (for the one-language route) or two (for the two-language route) of the following language(s): Irish, Chinese, French, German, Japanese or Spanish.
 • In addition, applicants should preferably have spent a total of at least 12 months per language in a country/countries where the language(s) they wish to study are spoken.
 • Consideration will be given to other subject specialists with appropriate linguistic competence.
 • Non-native speakers should have a degree in English or advanced English skills (e.g. IELTS 7.0 points, Cambridge Proficiency Pass or TOEFL 600/250 points). Applicants may be called for interview, and their levels of English tested.
 • Applicants may be called for interview and a translation test or examined online.

Application Process


Applicants are requested to include a personal statement of no longer then one A4 page, to explain their motivation for applying for the programme, with any relevant information which will indicate their commitment to the proposed course of study. Please also indicate the information regarding one-language or two-language track and in which language(s).

Dates for Submission of Applications 2016

EU Applicants
Applicants may apply online through the Postgraduate Application Centre (http://www.pac.ie/dcu) by 30th August 2016.

Non-EU Applicants Applicants may apply online through the Postgraduate Application Centre (http://www.pac.ie/dcu) 31st July 2016. Applicants who require a study visa for the purposes of gaining entry into Ireland are advised to apply as early as possible.

Applications will normally be considered within three weeks of receipt by DCU of the full application (including all supporting documentation). Applicants are thus encouraged to apply early for an early decision.

 • When applying online for M.A. in Translation Studies use PAC code DC615.

Queries on completed applications to be emailed to registry@dcu.ie

Fee information

Indicative Timetable
(Weeks 1-12)